ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံ၏ စစ္အင္အားတိုးျမင့္လာမွု ့

[Zawgyi]
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ အာရွတိုက္ေတာင္ပိုင္း တြင္တည္ရွိေနၿပီး ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ႏွင့္ ထိစပ္လ်ွက္ရိွေနေပသည္ ။ နိုင္ငံ၏ Official name မွာ People’s Republic of Bangladesh ၿဖစ္သည္ ။
အေရွ႕အေနာက္ ႏွင့္ေျမာက္ဖက္တြင္ အိႏၵိယနိုင္ငံနဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ဖက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတ႔ိုနဲ႕ နယ္နမိတ္ျခင္း ထိစပ္ေနသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အား ပထဝီအေနထားအရၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာ ျပင္နဲ႕နီးကပ္စြာတည္ရိွေသာ
low-lying country အမ်ိဳးစားျဖစ္ေပသည္။ နိုင္ငံ၏ ဧရိယာစတုရန္း မိုင္ေပါင္းေပါင္း မွာ ၅၆၆၇၇ ထိမွ်သာ က်ယ္ဝန္းကာ နိုင္ငံအတြင္းမွာလည္းသဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႕ ေက်ာက္မီးေသြးအပါအဝင္ အျခားသတၱဳမ်ားလည္း ထြက္ရိွေပသည္။

ဤကဲ႕သို႕သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားရိွေသာ္လည္းဘဂၤလား ၏ လူဦးေရေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းအျမင့္ဆံုးအဆင့္တြင္ေရာက္ရွိေနမႈ႕ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သည္ ခြ်တ္ျခံဳက်မြဲေတ ေနေပသည္။ ထိုမွ်မကေသးေပ ရာသီဥတုေဘးရန္ကို ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြရျပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္လ်က္ရွိေနေပသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ စစ္ေရးတြင္ အင္းအားေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အတုယူအားက်စရာေကာင္းလွပါသည္။

ဘဂၤလား ၏ စစ္ေရးအရ အဓိကက်ေသာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာခဲ႕ပံုမွာ အခ်ိန္ကာလ ကား
၁၉၄၇-ခုႏွစ္ အိႏိၵယနိုင္ငံဟာသည္ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ဟိႏၵဴအမ်ားစုရွိရာ အိႏိၵယနိင္ငံ ႏွင့္ မူဆလင္အမ်ားစုရွိရာပါကစၥတန္ နိင္ငံ ဟူ၍ကြဲေနျပီး ပါကစၥတန္နိင္ငံတြင္လဲ အေရွ ့ ႏွင့္အေနာက္ပါကစၥတန္ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းကြဲေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

အေရွ ့ႏွင့္ အေနာက္ပါကစၥတန္ဟာလည္း ကြာေဝးမႈ႕ဟာ မိုင္ ၁၀၀၀ – ခန္႕သာ ရိွျပီး အလည္တြင္လည္း အိႏိၵယ နယ္
နမိတ္မွ ပိုင္းျခားထားေပသည္။

ယေန ့ဘဂၤလားေဒသကို ၁၉၄၇- ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၁ – ခုႏွစ္အထိ ပါကစၥတန္၏ အစိတ္အပိုင္း ေဒသအျဖစ္တည္ရိွခဲ႕ျပီး ၁၉၅၃ – ခုႏွစ္တြင္ ယေန ့ဘဂၤလားေဒသအား အေရွ ့ပါကစၥတန္ ဟုေၿပာင္းလဲေခၚေစခဲ့သည္ ။ထိုေဒသ ႏွစ္ခု၏ ဗဟိုအစိုး ႏွင့္ စစ္တပ္မွာ အေနာက္ပါကစၥတန္တြင္တည္ရွိသည္။

အခ်ဴပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္၁၉၇၀ – ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အေထြေထြမေၾကနပ္မွဳမွတဆင့္ၿပည္တြင္းစစ္ ၿဖစ္ပြားလာခဲ့ရာ အႏိၵယစစ္တပ္မွ ဘဂၤလီတပ္မ်ားကို အကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏွစ္နိုင္ငံ ထပ္မံျပီး စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ အေရွ႕ပါကစၥတန္သည္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အမည္ျဖင့္ခဲြထြက္ခဲ့ေလ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သီးသန္႕အေနျဖင့္ ၁၉၇၁-ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ပါကစၥတန္မွ ခဲြထြက္ခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဟူ၍ ေခၚတြင္ေစခဲ့သည္။ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အဆံုးတြင္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပရန္ ကတိေပးခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏
ပထမဦးဆံုး သမၼတ၏ သမီးျဖစ္သူရွိတ္ဟာဆီနာသည္ အတိုက္အခံဘ၀နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳးစားရင္း ၁၉၉၆-ႏွစ္မွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ထိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ရွိတ္ဟာဆီနာ မာလက္ထက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ စစ္ေရး အေျခအေနတို႔မွာ မ်ားစြာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစခဲ့သည္။

၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရနဲ႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား တိုက္ခိုက္ေနမႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္အေရြးခံရၿပီး ယခုလက္ရွ္ိအခ်ိန္ထိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးလာသည့္ သက္တမ္းသည္ ၃- ႀကိမ္ေျမာက္ ထိရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးတာဝန္ျဖင့္ ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေပသည္။

ဘဂၤလားဝန္းႀကီးခ်ဳပ္၏ ခင္ပြန္းသည္ဟားလည္း ႏ်ဴကလီးယား သိပံၸပညာ ရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ကာ နိုင္ငံ၏ အနုျမဴစြမ္းအင္ေကာ္လမရွင္ ၏ဥကၠ႒ ေဟာင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။

ထ႔ိုေၾကာင့္သူမဟာဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ သက္တန္းကာလအတြင္း တြင္ နိုင္ငံတြင္းန်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ပိုင္ဆိုင္နိုင္ရန္ စက္ရံုမ်ားတည္လွ်က္ရိွေနေပသည္။ န်ဴစက္ရံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကိုလည္း ၂၀၁၄ မွစတင္ကာတည္ေဆာက္လွ်က္ရိွေနသည္ ယခုလက္ ရိွတြင္လည္း ၇၀% ေလာက္ျပီးစီးေနျပီဟုလည္းဆိုထား ေပသည္။

ရုရွားနဲ႕ န်ဴကလီးယားစက္ရံုကထြက္ရိွသည့္ အသံုးျပဳ ျပီးန်ဴကလီးယာ ေလာင္စာေတာင့္မ်ားကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း
သေဘာတူျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၃-ခုႏွစ္ တြင္စြမ္းအင္မ်ားကိုစတင္ကာအသံုးျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းခန္႕မွန္း ထား ေပသည္။ ဘဂၤလား၏ ႏ်ဴစြမ္းအင္ပိုင္ဆိုင္မႈ႕ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ လက္ေတြ႕၌ တကယ္ပင္ျဖစ္လားမည္လားဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာတခုပင္ ျဖစ္ေပသည္ ။

အဖက္ဖက္က ၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္လည္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားရ ယူကာ ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ ျမင့္တင္ရန္ႀကိဳးစားေနေပသည္ ။

ဘဂၤလား၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ရွိတ္ဟာဆီနာသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္သာမက စစ္ေရးအျမင္ရွိခ်က္တြင္လည္း Forces Goal 2030 ဆိုၿပီး ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တပ္မေတာ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ လည္းအထင္းသား ျမင္ေတြ႕ရေပမည္။

ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္ကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႔ကမၻာ့အဆင့္ မီွနည္းပညာျမင့္ေသာစစ္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္သေဘၤာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံအတြင္းမွ လူဦးေရစုစုေပါင္းသည္ လူဦးေရ၁၅၆ သန္းေက်ာ္ရွိေပသည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီး
စစ္မႈထမ္းနိုင္ေသာ လူဦးေရမွာ ၃ သန္းေက်ာ္ရိွသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ယခုလက္ရိွတြင္ စစ္တပ္တြင္ စစ္မႈထမ္းအေရ
အတြက္မွာ ၂၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ရိွေပသည္။ နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခ ေနအရ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးစရိတ္
မွာ ၁.၅၆ ဘီလီယံ သာရိွေပသည္။

စစ္အင္အားျမင့္ တင္ရာတြင္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဟာ သံခ်ပ္ကာအေနျဖင့္လည္း MBT 200 ကဲ႕သို႕ေသာယာဥ္မ်ားနဲ႕ Type59D ႏွင့္ Type69 တို႕ကို ပို္ဆိုင္ထားေပ သည္။ ထိုမွ်မက ကုန္းသြားေရသြားBTR80 ကဲ႕သို႔ေသာယာဥ္မ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားေပသည္ ။ ဘဂၤလား၏ ၾကည္းတပ္အင္အား စုေပါင္းကာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တိုက္ပြဲဝင္ တင့္ကားေပါင္း ၅၃၄- စီး ပုိင္ဆုိင္ထားကာ ထိုအျပင္ Armored Fighting Vehicles- ၉၄၂ စီး၊ Self-Propelled Artillery-၁၈ စီး၊ Rocket Projectors- ၃၂ စီး စသည္တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။

ဘဂၤလား၏ ေရတပ္အင္အားအရ စစ္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္မႈ႕မ်ားမွာ Naval Assets- ၈၉ စီး ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ၊ Frigates- ၆ စီး၊ Corvettes- ၄ စီး၊ Patrol Craft- ၂၈ စီး၊ Mine Warfare Vessels- ၅ စီးအထိပိုင္ဆိုင္ထားျပီး ထိုမွ် မကေသးေပ မၾကာေသးမွီႏွစ္ကပင္ ေရတပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေရငုတ္သေဘာၤ ၂-စင္းျဖစ္သည့္ (Nabajatra, Joyjatra) တို႕ကို ဝယ္ယူကာ ေရတပ္အင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ေပးထာျပီး ယခုလက္ရွိတြင္ ဘဂၤလား၏ေရတပ္မေတာ္တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေပသည္။ ေရတပ္၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ မ်ားကိုလည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့က်င္႔လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွေပသည္။

ဘဂၤလားေလတပ္၏ ေလယာဥ္ စုစုေပါင္းမွာ ၁၆၆ စင္း ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး Fighter Aircraft- ၄၅ စီး၊ Attack Aircraft- ၄၅ စီး၊ Transport Aircraft- ၆၅ စီး ၊ Trainer Aircraft- ၅၃ စီး ႏွင့္ စုစုေပါင္း Helicopter -၆၁ စီးရွိေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ေလတပ္အင္အားသည္လည္း ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ မရပ္တည္ ေနႏိုင္ေသာ္လည္း အထင္မေသးဝ့ံစရာ အဆင့္တစ္ခုတြင္ေရာက္ရွိေနျပီသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ဆက္သြယ္ျပီး မိမိတို႕၏ ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔ပင္အျပန္အလွန္လည္ပတ္
သက္ဆက္ႏြယ္မႈေတြ၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေတြ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ပါေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ျပဳလုပ္
နိုင္ခဲ႕ေပသည္။ ထိုကဲ႕သို႕ေသာသအင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ကုလသမဂၢ နဲ႔လည္း ေကာင္းမြန္ ယံုၾကည္မႈမ်ားရရွိေစရန္ကုိပါ တျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ထားႏိုင္ခဲ့ေပသည္။

ထိုမွ်မကေသး ရုရွား ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာရွေဒသတြင္း စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ စစ္ေရးအရ ေခတ္မွီလက္နက္မ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္ကာႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာရန္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား ကိုလည္းဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ကာအဆင့္ျမင့္တင္ေနမႈမ်ားအားေတြ႕ ျမင္ရျပီး၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္တြင္ သူ႔ႏိုင္ငံက စစ္သားတိုင္း ေခတ္မွီ အဆင့္ျမင့္စစ္လက္နက္မ်ား၊ ၀တ္စံုမ်ား ၀တ္ဆင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ကိုပါ လုပ္ေဆာင္ေနေပသည္။

[Unicode]
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသည် ပထဝီအနေအထားအရ အာရှတိုက်တောင်ပိုင်း တွင်တည်ရှိနေပြီး ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် နှင့် ထိစပ်လျှက်ရှိနေပေသည် ။ နိုင်ငံ၏ Official name မှာ People’s Republic of Bangladesh ဖြစ်သည် ။
အရှေ့အနောက် နှင့်မြောက်ဖက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ အရှေ့တောင်ဖက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတ့ိုနဲ့ နယ်နမိတ်ခြင်း ထိစပ်နေသည်။

ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အား ပထဝီအနေထားအရကြည့်မည်ဆိုလျှင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာ ပြင်နဲ့နီးကပ်စွာတည်ရှိသော
low-lying country အမျိုးစားဖြစ်ပေသည်။ နိုင်ငံ၏ ဧရိယာစတုရန်း မိုင်ပေါင်းပေါင်း မှာ ၅၆၆၇၇ ထိမျှသာ ကျယ်ဝန်းကာ နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ကျောက်မီးသွေးအပါအဝင် အခြားသတ္တုများလည်း ထွက်ရှိပေသည်။

ဤကဲ့သို့သဘာဝအရင်းအမြစ်များရှိသော်လည်းဘင်္ဂလား ၏ လူဦးရေပေါက်ဖွားမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်ရောက်ရှိနေမှု့ ကြောင့် နိုင်ငံလူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သည် ချွတ်ခြုံကျမွဲတေ နေပေသည်။ ထိုမျှမကသေးပေ ရာသီဥတုဘေးရန်ကို နှစ်စဉ်ကြုံတွေရပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် အတားအဆီး ဖြစ်လျက်ရှိနေပေသည်။

သို့သော်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် စစ်ရေးတွင် အင်းအားတောင့်တင်းခိုင်မာစေရန် ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အတုယူအားကျစရာကောင်းလှပါသည်။

ဘင်္ဂလား ၏ စစ်ရေးအရ အဓိကကျသော အုပ်ချူပ်ရေးများနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပုံမှာ အချိန်ကာလ ကား
၁၉၄၇-ခုနှစ် အိနိ္ဒယနိုင်ငံဟာသည်ဗြိတိသျှလက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးချိန်မှစ၍ ဟိန္ဒူအများစုရှိရာ အိနိ္ဒယနိင်ငံ နှင့် မူဆလင်အများစုရှိရာပါကစ္စတန် နိင်ငံ ဟူ၍ကွဲနေပြီး ပါကစ္စတန်နိင်ငံတွင်လဲ အရှေ့ နှင့်အနောက်ပါကစ္စတန်ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းကွဲနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။

အရှေ့နှင့် အနောက်ပါကစ္စတန်ဟာလည်း ကွာဝေးမှု့ဟာ မိုင် ၁၀၀၀ – ခန့်သာ ရှိပြီး အလည်တွင်လည်း အိနိ္ဒယ နယ်
နမိတ်မှ ပိုင်းခြားထားပေသည်။

ယနေ့ဘင်္ဂလားဒေသကို ၁၉၄၇- ခုနှစ်မှ ၁၉၇၁ – ခုနှစ်အထိ ပါကစ္စတန်၏ အစိတ်အပိုင်း ဒေသအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၅၃ – ခုနှစ်တွင် ယနေ့ဘင်္ဂလားဒေသအား အရှေ့ပါကစ္စတန် ဟုပြောင်းလဲခေါ်စေခဲ့သည် ။ထိုဒေသ နှစ်ခု၏ ဗဟိုအစိုး နှင့် စစ်တပ်မှာ အနောက်ပါကစ္စတန်တွင်တည်ရှိသည်။

အချူပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်၁၉၇၀ – ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် အထွေထွေမကြေနပ်မှုမှတဆင့်ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားလာခဲ့ရာ အနိ္ဒယစစ်တပ်မှ ဘင်္ဂလီတပ်များကို အကူအညီပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် အိနိ္ဒယ နှင့် ပါကစ္စတန် နှစ်နိုင်ငံ ထပ်မံပြီး စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှ အရှေ့ပါကစ္စတန်သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမည်ဖြင့်ခွဲထွက်ခဲ့လေ သည်။

ထို့ကြောင့် သီးသန့်အနေဖြင့် ၁၉၇၁-ခုနှစ်တွင် အရှေ့ပါကစ္စတန်မှ ခွဲထွက်ခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟူ၍ ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံပြု အိမ်စောင့်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး အဂတိလိုက်စားမှု ပပျောက်ရေး နှင့်နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ၂၀၀၇ခုနှစ် အထိ ရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့သည်။

၂၀၀၈ ခုနှစ် အဆုံးတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ကတိပေးခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏
ပထမဦးဆုံး သမ္မတ၏ သမီးဖြစ်သူရှိတ်ဟာဆီနာသည် အတိုက်အခံဘဝနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများကို ကြိုးစားရင်း ၁၉၉၆-နှစ်မှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ထိ ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်း ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ရှိတ်ဟာဆီနာ မာလက်ထက်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး နှင့် စစ်ရေး အခြေအနေတို့မှာ များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခဲ့သည်။

၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စစ်တကောင်းတောင်တန်း ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး အစိုးရနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ တိုက်ခိုက်နေမှုကို ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှာ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ပြန်အရွေးခံရပြီး ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ ဝန်ကြီးချုပ်သက်တမ်းတိုးလာသည့် သက်တမ်းသည် ၃- ကြိမ်မြောက် ထိရှိပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးတာဝန်ဖြင့် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပေသည်။

ဘင်္ဂလားဝန်းကြီးချုပ်၏ ခင်ပွန်းသည်ဟားလည်း နျူကလီးယား သိပ္ပံပညာ ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ကာ နိုင်ငံ၏ အနုမြူစွမ်းအင်ကော်လမရှင် ၏ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်းလည်းဖြစ်ပေသည်။

ထ့ိုကြောင့်သူမဟာဝန်ကြီးချူပ် သက်တန်းကာလအတွင်း တွင် နိုင်ငံတွင်းနျူကလီးယားစွမ်းအင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် စက်ရုံများတည်လျှက်ရှိနေပေသည်။ နျူစက်ရုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုလည်း ၂၀၁၄ မှစတင်ကာတည်ဆောက်လျှက်ရှိနေသည် ယခုလက် ရှိတွင်လည်း ၇၀% လောက်ပြီးစီးနေပြီဟုလည်းဆိုထား ပေသည်။

ရုရှားနဲ့ နျူကလီးယားစက်ရုံကထွက်ရှိသည့် အသုံးပြု ပြီးနျူကလီးယာ လောင်စာတောင့်များကိစ္စရပ်များကိုလည်း
သဘောတူပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၂၀၂၃-ခုနှစ် တွင်စွမ်းအင်များကိုစတင်ကာအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းခန့်မှန်း ထား ပေသည်။ ဘင်္ဂလား၏ နျူစွမ်းအင်ပိုင်ဆိုင်မှု့ ကြိုးပမ်းရာတွင် လက်တွေ့၌ တကယ်ပင်ဖြစ်လားမည်လားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာတခုပင် ဖြစ်ပေသည် ။

အဖက်ဖက်က ကြည့်မည်ဆိုပါလျှင်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာ နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီများရ ယူကာ နိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်များကို နိုင်ငံတကာအလယ်တွင် မြင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေပေသည် ။

ဘင်္ဂလား၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ ရှိတ်ဟာဆီနာသည် နိုင်ငံရေးတွင်သာမက စစ်ရေးအမြင်ရှိချက်တွင်လည်း Forces Goal 2030 ဆိုပြီး ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တပ်မတော်ရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည်မှာ လည်းအထင်းသား မြင်တွေ့ရပေမည်။

ရေတပ်နှင့် လေတပ်ကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ကမ္ဘာ့အဆင့် မှီနည်းပညာမြင့်သောစစ်လေယာဉ်များ၊ စစ်သငေ်္ဘာများ ပိုင်ဆိုင်စေရန်လုပ်ဆောင်နေပေသည်။

ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းမှ လူဦးရေစုစုပေါင်းသည် လူဦးရေ၁၅၆ သန်းကျော်ရှိပေသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီး
စစ်မှုထမ်းနိုင်သော လူဦးရေမှာ ၃ သန်းကျော်ရှိသည်ဟု ဆိုထားသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် စစ်တပ်တွင် စစ်မှုထမ်းအရေ
အတွက်မှာ ၂၂၅၀၀၀ ကျော်ရှိပေသည်။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေ နေအရ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးစရိတ်
မှာ ၁.၅၆ ဘီလီယံ သာရှိပေသည်။

စစ်အင်အားမြင့် တင်ရာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာ သံချပ်ကာအနေဖြင့်လည်း MBT 200 ကဲ့သို့သောယာဉ်များနဲ့ Type59D နှင့် Type69 တို့ကို ပိုဆိုင်ထားပေ သည်။ ထိုမျှမက ကုန်းသွားရေသွားBTR80 ကဲ့သို့သောယာဉ်များကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပေသည် ။ ဘင်္ဂလား၏ ကြည်းတပ်အင်အား စုပေါင်းကာကြည့်မည်ဆိုလျှင် တိုက်ပွဲဝင် တင့်ကားပေါင်း ၅၃၄- စီး ပိုင်ဆိုင်ထားကာ ထိုအပြင် Armored Fighting Vehicles- ၉၄၂ စီး၊ Self-Propelled Artillery-၁၈ စီး၊ Rocket Projectors- ၃၂ စီး စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။

ဘင်္ဂလား၏ ရေတပ်အင်အားအရ စစ်သငေ်္ဘာပိုင်ဆိုင်မှု့များမှာ Naval Assets- ၈၉ စီး ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ၊ Frigates- ၆ စီး၊ Corvettes- ၄ စီး၊ Patrol Craft- ၂၈ စီး၊ Mine Warfare Vessels- ၅ စီးအထိပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ထိုမျှ မကသေးပေ မကြာသေးမှီနှစ်ကပင် ရေတပ်အင်အားတိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ ရေငုတ်သဘောၤ ၂-စင်းဖြစ်သည့် (Nabajatra, Joyjatra) တို့ကို ဝယ်ယူကာ ရေတပ်အင်အားကို တိုးချဲ့ပေးထာပြီး ယခုလက်ရှိတွင် ဘင်္ဂလား၏ရေတပ်မတော်တွင် တပ်တော်ဝင်ကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်ပေသည်။ ရေတပ်၏ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု များကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပေသည်။

ဘင်္ဂလားလေတပ်၏ လေယာဉ် စုစုပေါင်းမှာ ၁၆၆ စင်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး Fighter Aircraft- ၄၅ စီး၊ Attack Aircraft- ၄၅ စီး၊ Transport Aircraft- ၆၅ စီး ၊ Trainer Aircraft- ၅၃ စီး နှင့် စုစုပေါင်း Helicopter -၆၁ စီးရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ လေတပ်အင်အားသည်လည်း တောင့်တင်းခိုင်မာသော အခြေအနေတစ်ခုတွင် မရပ်တည် နေနိုင်သော်လည်း အထင်မသေးဝံ့စရာ အဆင့်တစ်ခုတွင်ရောက်ရှိနေပြီသည်။

ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး မိမိတို့၏ ရန်ဘက်ဖြစ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပင်အပြန်အလှန်လည်ပတ်
သက်ဆက်နွယ်မှုတွေ၊ သဘောတူ စာချုပ်တွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပါကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို ပြုလုပ်
နိုင်ခဲ့ပေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသအင်အားကြီးနိုင်ငံများအပြင် ကုလသမဂ္ဂ နဲ့လည်း ကောင်းမွန် ယုံကြည်မှုများရရှိစေရန်ကိုပါ တပြိုင်တည်း ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ခဲ့ပေသည်။

ထိုမျှမကသေး ရုရှား နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ နိုင်ငံများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ အပါအဝင် အာရှဒေသတွင်း စစ်ရေးအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေသည်။

ထို့ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် စစ်ရေးအရ ခေတ်မှီလက်နက်များကို တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ကာနျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာရန်နှင့် စစ်လက်နက် အင်အားတိုးချဲ့မှုများ ကိုလည်းဆက်လက်တိုးချဲ့ကာအဆင့်မြင့်တင်နေမှုများအားတွေ့ မြင်ရပြီး၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်တွင် သူ့နိုင်ငံက စစ်သားတိုင်း ခေတ်မှီ အဆင့်မြင့်စစ်လက်နက်များ၊ ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်နိုင်စေရန်အတွက်ကိုပါ လုပ်ဆောင်နေပေသည်။