ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ

[Zawgyi]
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး

အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ

အမွတ္၊ ၇၅ /၂၀၁၇

၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္

( ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ )

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

၁။ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္တို႔၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ အတြက္“ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ” ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

ဝန္ႀကီးဌာန ဥကၠ႒

( ခ) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ပူးတြဲဥကၠ႒

( ဂ) ဒုတိယဝန္ႀကီး

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒

(ဃ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္

( င) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္

(စ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္

( ဆ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္

( ဇ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္

(ဈ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား

ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္

(ည) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္

( ဋ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္

( ဌ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္

( ဍ) ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္

စီမံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနႀကီး

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး အဖြဲ႕ဝင္

(ဎ) ဒုတိယဝန္ႀကီး

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းေရးမႉး

(ဏ) အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး

၂။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမျပင္အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး အက်ိဳးရွိမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

( ခ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ လူမႈအသိုက္ အဝန္းမ်ားအၾကား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အတူတကြ ေနထိုင္နိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

( ဂ) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုံၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အလ်င္အျမန္ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(ဃ) တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ေရးႏွင့္ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးတို႔ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။

( င) ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသြားျခင္းကို ကာကြယ္ တားဆီးနိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ ရရွိလာေစေရး သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

( စ) အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေရးနယ္ေျမ ျဖစ္လာ ေစရန္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(ဆ) ျပည္တြင္း/ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ေပးေသာ မူဝါဒႏွင့္အညီ ခြဲေဝေပးေရး ႀကီးၾကပ္ရမည္။

(ဇ) ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒအရ နိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ရရွိေစေရး(National Verification Process) ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အျမန္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

(ဈ) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးႏွင့္နိုင္ငံသား၊ က်ား/မဆိုင္ရာ ျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ခြဲျခားမႈ မျပဳဘဲ တူညီေသာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္နိုင္ေရးတို႔ကို စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

(ည) ေကာ္မတီ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ေလးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္တင္ျပရမည္။

၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ႐ုံး ကို သီးျခားဖြင့္လွစ္ထားရွိရမည္။ ေကာ္မတီ၏ ကုန္က်စရိတ္အဝဝကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ရန္ပုံေငြမွ က်ခံသုံးစြဲရမည္။

၄။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္စဥ္ လိုအပ္ေသာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေျမျပင္အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ အက်ိဳးရွိစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူနိုင္ရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းသည့္ အမိန႔္အား သီးျခားထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

(ပုံ) ထင္ေက်ာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

[Unicode]
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

အမှတ်၊ ၇၅ /၂၀၁၇

၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၇ ရက်

( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် )

ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။ မောင်တောဒေသ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်တို့၏ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက်“ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ” ကို အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး

ဝန်ကြီးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ

( ခ) ဝန်ကြီးချုပ်

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌ

( ဂ) ဒုတိယဝန်ကြီး

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

(ဃ) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

( င) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

(စ) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

( ဆ) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

( ဇ) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

(ဈ) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား

ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

(ည) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

( ဋ) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

( ဌ) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

( ဍ) ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စီမံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနကြီး

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အဖွဲ့ဝင်

(ဎ) ဒုတိယဝန်ကြီး

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန အတွင်းရေးမှူး

(ဏ) အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်

လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က) မောင်တောဒေသ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်တို့၏ အကြံပြုချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြေပြင်အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အကျိုးရှိမည့် ကိစ္စရပ်များကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

( ခ) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် မတူကွဲပြားသည့် လူမှုအသိုက် အဝန်းများအကြား စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အတူတကွ နေထိုင်နိုင်ရေးတို့အတွက် ဦးတည် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

( ဂ) ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အလျင်အမြန် ဖံွ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် မဟာဗျူဟာ စီမံချက်ရေးဆွဲချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရေးနှင့် IDP စခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေးတို့ အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမည်။

( င) ဒေသခံပြည်သူများသည် အခြားဒေသများသို့ ရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာသွားခြင်းကို ကာကွယ် တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက် ရရှိလာစေရေး သင့်လျော်သည့် မူဝါဒများ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

( စ) အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုပပျောက်ရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ရေးနယ်မြေ ဖြစ်လာ စေရန် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးအပ်သည့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီများ၊ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ပေးသော မူဝါဒနှင့်အညီ ခွဲဝေပေးရေး ကြီးကြပ်ရမည်။

(ဇ) ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသင့်သူများကို အသိအမှတ်ပြု၍ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ရရှိစေရေး(National Verification Process) ကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဈ) ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ၊ လူမျိုးနှင့်နိုင်ငံသား၊ ကျား/မဆိုင်ရာ ဖြစ်တည်မှုတို့အပေါ် အခြေခံ၍ခွဲခြားမှု မပြုဘဲ တူညီသော ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်နိုင်ရေးတို့ကို စီမံဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ည) ကော်မတီ၏ အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေများအပေါ် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာကို ပြည်သူများသို့ လေးလတစ်ကြိမ် ထုတ်ပြန်တင်ပြရမည်။

၃။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီရုံး ကို သီးခြားဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်။ ကော်မတီ၏ ကုန်ကျစရိတ်အဝဝကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲရမည်။

၄။ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်စဉ် လိုအပ်သော လုံခြုံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့က ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၅။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်များ၏ အကြံပြုချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေပြင်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အကျိုးရှိစွာ ထိထိရောက်ရောက် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သည့် အကြံဉာဏ်များ ရယူနိုင်ရန် အကြံပေးအဖွဲ့ကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပညာရှင်များ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့် ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းသည့် အမိန့်အား သီးခြားထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။

(ပုံ) ထင်ကျော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်