ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို လူမ်ိဴးေရးရွင္းလင္းမႈျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စဲြခ်က္တင္မည္

[Zawgyi]
ကုလနဲ ့ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေတာ့စပါျပီ
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ေဒၚစုႀကည္ မိန္ ့ခြန္း ေတာင္မေျပာရေသး
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ဘာလာလာ စားမယ္ ဆိုမွ
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
အေရးႀကီးျပီ ေသြးနီးႀကပါစို ့
+++++++++++++++++
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳျဖင့္
( သတင္းစာ၌ ဆင္ဆာပါ၍ လူမ်ိဳးေရးရွင္းလင္းဟုေရး)
ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က တရား
လိုျပဳ၍ စြဲခ်က္တင္ပါမည္တဲ ့။
ေကာင္းႀကပါေရာ အစထဲကႀကိဳတင္စည္းစားကိုက္
ျပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို အစဆြဲထုတ္ရန္ ကုလအေရျခံဳ
အေပါင္းအပါေတြ ႀကိဳးစားေနပါသည္ဟု ကြ်န္ုပ္ ေရးသား
ခဲ ့ဘူးပါသည္ အႀကားအျမင္ရ၍ မဟုတ္ပါ ၎တို ့ေျခလွမ္း
တိုင္းသည္ တပ္မေတာ္ကို ပစ္မွတ္ထားေနေႀကာင္း အႀကံ
ရိုင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကိုဖယ္ထုတ္ျပီး ေဒၚစုႀကည္ကို ကုလ
မွ လိုသလို ညွပ္ေႀကာင္းေပးအသံုးခ်ရန္ စီစဥ္ေနသည္မွာ
ႀကာခဲ ့ျပီျဖစ္သည္ facebook ဆိုရွယ္လူမွဳကြန္ရက္ေပၚ
၌ ဤပံုစံအေႀကာင္းအရာမ်ားတင္ျပတိုင္း ပညာရွင္မ်ား
ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္တတ္သူမ်ား ျဖင့္အႀကံျပဳ ေဝဖန္ေဆြးေႏြး
ျခင္းထက္ ေခြးဂာုလားေတြ လုပ္ႀကည့္ ေခြးမ်ိဳးကန္းသြား
မယ္ အကုန္သတ္ပစ္မယ္ ဘာညာစသည္ျဖင့္ အနွစ္မပါ
ႀကိမ္းဝါးျခင္းမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ ့သည္။ ကုလအေရျခံဳ
နွင့္ OIC ၅၇ နိုင္ငံကေတာ့ တံခါးပိတ္လ်ွိဳ ့ဝွက္ေဆြးေႏြး
ျခင္း စည္းေဝးျခင္း plan ခ်မွတ္ျခင္းစေသာ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားျဖင့္ မွန္မွန္ခ်ီတက္လာေနသည္မွာ ယခုဆိုလ်င္
ကုလက ေဒၚစုႀကည္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးေဆာင္ရြက္ရန္
ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးဟု ေျဗာင္ေျပာလာသည္ ထပ္ဆင့္
ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ကုလတြင္ တရားလိုျပဳျပီးတပ္မေတာ္
ကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္သည္ ု စြဲခ်က္တင္
မည္ ု ေပၚတင္ေႀကျငာသည္။
တရားရံုးမ်ားတြင္ မိမိျဖစ္လိုေသာဆႏၵကိုတရားသူ
ႀကီးထံ လိပ္မူ၍ ဦးတိုက္ေလ်ွာက္ျပီး မိမိတရားစြဲလိုေသာ
တရားခံကို ရံုးေပၚလာရန္ဆင့္ေခၚရသည္ မလာေရာက္
ဘဲတိမ္းေရွာင္ေနပါက ဖမ္းဝရမ္းကို တရားသူႀကီးမွ အမိန္ ့
ထုတ္ျပီးရဲ ကိုခ်ေပးျပီးဖမ္းခိုင္းရသည္ ယခုလည္းဤဥပမာ
အတိုင္ ကုလတရားရံုးသို ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က တရာလိုလုပ္
ျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စြဲခ်က္တင္မည္ လိုအပ္လ်င္
ကုလအမိန္ ့ျဖင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို စစ္ေရးျဖင့္အေရး
ယူမည္ဟု ဆြဲဆန္ ့ေတြးယူ၍ ရသည္ ။ ျပႆနာက အဲဒီ
မွာစရွဳပ္လာမည္ျဖစ္သည္ ကုလအေရျခံဳမ်ားနွင့္ OIC
၅၇ နိုင္ငံ တို ့က ကုလနွင့္စည္းဝါးကိုက္ျပီး အတင္းအဓမၼ
စစ္ေရးနွင့္အေရးယူရန္ဆံုးျဖတ္လ်င္ ရုရွား တရုတ္နွင့္
ေျမာက္ကိုရီးယားတို ့က ကန္ ့ကြက္မည္ ဗီဒိုအာဏာရွိ
ေသာ တရုတ္ ရုရွားက ဗီဒီုအာဏာ သံုးျပီးပယ္ခ်မည္
ဘယ္လိုဗီဒိုအာဏာသံုးသံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုဇြတ္မဲခြဲခ်မည္
( ျမန္မာလႊတ္ေတာ္တြင္ ဘာအေႀကာင္းအရာျဖစ္ျဖစ္ ခ်ီး
ပါေသးေပါက္ကအစ မဲခြဲစက္ခလုတ္နိွပ္သလို )လုပ္ႀက
မည္။ မဲနိုင္ျပီးျမန္မာနိုင္ငံကို ကုလတပ္ သို ့မဟုတ္လံုျခံဳ
ေရးေကာင္စီနိုင္ငံအဖြဲ ့ဝင္တပ္မ်ား က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
ကို ဖိအားေပးတိုက္ခိုက္လာမည္ဆိုပါက ။

၁။ တရုတ္က ရခိုင္ေဒ ေက်ာက္ျဖဴ ကူမင္းဓါတ္ေငြ ့ပိုက္
လိုင္းကို ကာကြယ္ရန္အေႀကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တရုတ္တပ္မ
ႀကီးမ်ားရခိုင္ကိုေစလႊတ္လိုက္မည္ တရုတ္ႀကီးကဤအေရး
ကိုႀကိဳျမင္၍ ၂၀၁၇ ဧျပီလထဲမွာ ျမန္မာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္
ကို ေခၚယူျပီး ကူမင္းေက်ာက္ျဖဴ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္း
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သည္ ဘယ္ NLD ပါတီဝင္မွ နိုင္ငံ ့
သယံဇာတေတြေရာင္းေနတာကန္ ့ကြက္ရန္အသံတစက္မွ
မထြက္ခဲ ့ တရုတ္ႀကီးက ဒါကိုႀကိဳျမင္၍ ခ်က္ျခင္းလက္မွတ္
ထိုးခိုင္းတာျဖစ္သည္။
၂။ ရုရွားက အေမရိကန္နွင့္ OIC နိုင္ငံမ်ားနွင့္ သဟဇာ
တမျဖစ္ေသာအေႀကာင္းရင္းေတြရွိသည္ ျမန္မာကို ဝင္
တိုက္ရန္ႀကိဳးစားလာပါက ရုရွားက ေခါင္းထိုးဝင္ခံျပီး ျပ
ႆနာအတင္းဝင္ရွာရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ ကိုဆိုဗိုအေရး
ယူကရိန္းအေရးတို ့ျဖင့္ ဂာုလားအာရပ္နိုင္ငံမ်ားကို အစာ
မေႀကပါ ရာဇဝင္ေႀကြးျပန္ဆပ္ျခင္သည္ အစလိုက္ဆြဲထုတ္
မည္ ျမန္မာဘက္မွ ရပ္တည္ထားေႀကာင္းကမ႓ာကို အတိ
အလင္းေႀကျငာထားသည္။
၃။ ေျမာက္ကိုရီးယားကေတာ့ ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
နွင့္ စစ္လက္နက္ နည္းပညာဖလွယ္မွဳမ်ား နွစ္နိုင္ငံစစ္ေရး
ပတ္သက္မွဳမ်ား လ်ွိဳ ့ဝွက္စြာရွိထားသည္ ယူေရနီယမ္မ်ား
ေပးအပ္ထားျခင္း ညဴကလီးယား စြမ္းအင္အတြက္လိုအပ္
ေသာ ခေနာက္စိမ္းမ်ားကို ျမန္မာကျပန္လည္ေပးအပ္ထား
သည္ ခေနာက္စိမ္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေပါေပါမ်ားမ်ား
ထြက္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားကဒါကိုသိသည္ ျမန္မာကို
ကူညီမွသာ သူလိုတာရမည္။ ထို ့အတြက္ ေျမာက္ကိုရီး
ယားသည္ ျမန္မာဘက္မွရပ္တည္ ထားမည္။
ထိုအခါ ဘဂၤလီကိစၥ( သူတပါးနိုင္ငံ၏ေျမပိုင္နက္ကို
မတရားအမွဳဆင္သိမ္းယူလိုေသာအေရျခံဳကုလသမဂၢ၏)
လုပ္ရပ္ေႀကာင့္ အာရပ္ကမ႓ာနွင့္ စစ္မက္အစျပဳျဖစ္သြား
နိုင္သည္။ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳး မွဳေတြႀကီးမားမည္ အတူယွဥ္တြဲ
ျပီးျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနႀကေသာ ေဒၚစု
ႀကည္ အစိုးရ နိဂံုးခ်ဳပ္ဇာတ္သိမ္းမည္။ ေနာင္အခါျပည္သူ
မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီကို လံုးဝရံြ မုန္းသြားမည္ ဤသည္
တို ့မွာ ယခုမွစျပီး ႀကိမ္းဝါးေနရံုျဖင့္မရေတာ့ေသာ အဆင့္
ကိုတက္သြားျပီဆိုတာ အားလံုးသတိျပဳေစာင့္ႀကည့္ျပီး
လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္ႀကီး အင္အားရွိေအာင္ စစ္မွဳထမ္း
သင့္လ်င္ ထမ္းရေတာ့မည္ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွတိုင္း
ျပည္အင္အားရွိမည္ကိုသိေသာ အေရျခံဳမ်ားသည္ ျပည္
တြင္းသစၥာေဖာက္ေလာက္ မ်ားျဖင့္ အတြင္းစည္းအျပင္
စည္း ထိုးေဖာက္၍ တပိမေတာ္ကို ျဖိဳခြဲႀကလိမ့္မည္ ကြ်န္ုပ္
တို ့ဝန္းရံရမည္မွာ တပ္မေတာ္ႀကီးသာျဖစ္သည္။

Marshal Wu Khone
#စစ္ဘုရင္စြန္းဝူခုန္း

[Unicode]
ကုလနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့စပါပြီ
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ဒေါ်စုကြည် မိန့်ခွန်း တောင်မပြောရသေး
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ဘာလာလာ စားမယ် ဆိုမှ
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
အရေးကြီးပြီ သွေးနီးကြပါစို့
+++++++++++++++++
မြန်မာ့တပ်မတော်ကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဖြင့်
( သတင်းစာ၌ ဆင်ဆာပါ၍ လူမျိုးရေးရှင်းလင်းဟုရေး)
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က တရား
လိုပြု၍ စွဲချက်တင်ပါမည်တဲ့။
ကောင်းကြပါရော အစထဲကကြိုတင်စည်းစားကိုက်
ပြီး မြန်မာတပ်မတော်ကို အစဆွဲထုတ်ရန် ကုလအရေခြုံ
အပေါင်းအပါတွေ ကြိုးစားနေပါသည်ဟု ကျွန်ုပ် ရေးသား
ခဲ့ဘူးပါသည် အကြားအမြင်ရ၍ မဟုတ်ပါ ၎င်းတို့ခြေလှမ်း
တိုင်းသည် တပ်မတော်ကို ပစ်မှတ်ထားနေကြောင်း အကြံ
ရိုင်းဖြင့် တပ်မတော်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး ဒေါ်စုကြည်ကို ကုလ
မှ လိုသလို ညှပ်ကြောင်းပေးအသုံးချရန် စီစဉ်နေသည်မှာ
ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည် facebook ဆိုရှယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်
၌ ဤပုံစံအကြောင်းအရာများတင်ပြတိုင်း ပညာရှင်များ
တွေးခေါ်မြော်မြင်တတ်သူများ ဖြင့်အကြံပြု ဝေဖန်ဆွေးနွေး
ခြင်းထက် ခွေးဂာုလားတွေ လုပ်ကြည့် ခွေးမျိုးကန်းသွား
မယ် အကုန်သတ်ပစ်မယ် ဘာညာစသည်ဖြင့် အနှစ်မပါ
ကြိမ်းဝါးခြင်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်ခဲ့သည်။ ကုလအရေခြုံ
နှင့် OIC ၅၇ နိုင်ငံကတော့ တံခါးပိတ်လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေး
ခြင်း စည်းဝေးခြင်း plan ချမှတ်ခြင်းစသော လုပ်ဆောင်
ချက်များဖြင့် မှန်မှန်ချီတက်လာနေသည်မှာ ယခုဆိုလျင်
ကုလက ဒေါ်စုကြည် ရိုဟင်ဂျာအရေးဆောင်ရွက်ရန်
နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဟု ဗြောင်ပြောလာသည် ထပ်ဆင့်
ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ကုလတွင် တရားလိုပြုပြီးတပ်မတော်
ကို ရိုဟင်ဂျာများကိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်သည် ု စွဲချက်တင်
မည် ု ပေါ်တင်ကြေငြာသည်။
တရားရုံးများတွင် မိမိဖြစ်လိုသောဆန္ဒကိုတရားသူ
ကြီးထံ လိပ်မူ၍ ဦးတိုက်လျှောက်ပြီး မိမိတရားစွဲလိုသော
တရားခံကို ရုံးပေါ်လာရန်ဆင့်ခေါ်ရသည် မလာရောက်
ဘဲတိမ်းရှောင်နေပါက ဖမ်းဝရမ်းကို တရားသူကြီးမှ အမိန့်
ထုတ်ပြီးရဲ ကိုချပေးပြီးဖမ်းခိုင်းရသည် ယခုလည်းဤဥပမာ
အတိုင် ကုလတရားရုံးသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က တရာလိုလုပ်
ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်ကို စွဲချက်တင်မည် လိုအပ်လျင်
ကုလအမိန့်ဖြင့် မြန်မာတပ်မတော်ကို စစ်ရေးဖြင့်အရေး
ယူမည်ဟု ဆွဲဆန့်တွေးယူ၍ ရသည် ။ ပြဿနာက အဲဒီ
မှာစရှုပ်လာမည်ဖြစ်သည် ကုလအရေခြုံများနှင့် OIC
၅၇ နိုင်ငံ တို့က ကုလနှင့်စည်းဝါးကိုက်ပြီး အတင်းအဓမ္မ
စစ်ရေးနှင့်အရေးယူရန်ဆုံးဖြတ်လျင် ရုရှား တရုတ်နှင့်
မြောက်ကိုရီးယားတို့က ကန့်ကွက်မည် ဗီဒိုအာဏာရှိ
သော တရုတ် ရုရှားက ဗီဒီုအာဏာ သုံးပြီးပယ်ချမည်
ဘယ်လိုဗီဒိုအာဏာသုံးသုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဇွတ်မဲခွဲချမည်
( မြန်မာလွှတ်တော်တွင် ဘာအကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ် ချီး
ပါသေးပေါက်ကအစ မဲခွဲစက်ခလုတ်နှိပ်သလို )လုပ်ကြ
မည်။ မဲနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို ကုလတပ် သို့မဟုတ်လုံခြုံ
ရေးကောင်စီနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်တပ်များ က မြန်မာ့တပ်မတော်
ကို ဖိအားပေးတိုက်ခိုက်လာမည်ဆိုပါက ။

၁။ တရုတ်က ရခိုင်ဒေ ကျောက်ဖြူ ကူမင်းဓါတ်ငွေ့ပိုက်
လိုင်းကို ကာကွယ်ရန်အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တရုတ်တပ်မ
ကြီးများရခိုင်ကိုစေလွှတ်လိုက်မည် တရုတ်ကြီးကဤအရေး
ကိုကြိုမြင်၍ ၂၀၁၇ ဧပြီလထဲမှာ မြန်မာသမ္မတ ဦးထင်ကျော်
ကို ခေါ်ယူပြီး ကူမင်းကျောက်ဖြူ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း
သဘောတူစာချုပ်ချုပ်သည် ဘယ် NLD ပါတီဝင်မှ နိုင်ငံ့
သယံဇာတတွေရောင်းနေတာကန့်ကွက်ရန်အသံတစက်မှ
မထွက်ခဲ့ တရုတ်ကြီးက ဒါကိုကြိုမြင်၍ ချက်ခြင်းလက်မှတ်
ထိုးခိုင်းတာဖြစ်သည်။
၂။ ရုရှားက အမေရိကန်နှင့် OIC နိုင်ငံများနှင့် သဟဇာ
တမဖြစ်သောအကြောင်းရင်းတွေရှိသည် မြန်မာကို ဝင်
တိုက်ရန်ကြိုးစားလာပါက ရုရှားက ခေါင်းထိုးဝင်ခံပြီး ပြ
ဿနာအတင်းဝင်ရှာရန် ရည်ရွယ်ထားသည် ကိုဆိုဗိုအရေး
ယူကရိန်းအရေးတို့ဖြင့် ဂာုလားအာရပ်နိုင်ငံများကို အစာ
မကြေပါ ရာဇဝင်ကြွေးပြန်ဆပ်ခြင်သည် အစလိုက်ဆွဲထုတ်
မည် မြန်မာဘက်မှ ရပ်တည်ထားကြောင်းကမ္ဘာကို အတိ
အလင်းကြေငြာထားသည်။
၃။ မြောက်ကိုရီးယားကတော့ မြန်မာ့စစ်ခေါင်းဆောင်များ
နှင့် စစ်လက်နက် နည်းပညာဖလှယ်မှုများ နှစ်နိုင်ငံစစ်ရေး
ပတ်သက်မှုများ လျှို့ဝှက်စွာရှိထားသည် ယူရေနီယမ်များ
ပေးအပ်ထားခြင်း ညူကလီးယား စွမ်းအင်အတွက်လိုအပ်
သော ခနောက်စိမ်းများကို မြန်မာကပြန်လည်ပေးအပ်ထား
သည် ခနောက်စိမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါပေါများများ
ထွက်သည် မြောက်ကိုရီးယားကဒါကိုသိသည် မြန်မာကို
ကူညီမှသာ သူလိုတာရမည်။ ထို့အတွက် မြောက်ကိုရီး
ယားသည် မြန်မာဘက်မှရပ်တည် ထားမည်။
ထိုအခါ ဘင်္ဂလီကိစ္စ( သူတပါးနိုင်ငံ၏မြေပိုင်နက်ကို
မတရားအမှုဆင်သိမ်းယူလိုသောအရေခြုံကုလသမဂ္ဂ၏)
လုပ်ရပ်ကြောင့် အာရပ်ကမ္ဘာနှင့် စစ်မက်အစပြုဖြစ်သွား
နိုင်သည်။ ပျက်စီးဆုံးရံှုး မှုတွေကြီးမားမည် အတူယှဉ်တွဲ
ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသော ဒေါ်စု
ကြည် အစိုးရ နိဂုံးချုပ်ဇာတ်သိမ်းမည်။ နောင်အခါပြည်သူ
များသည် ဒီမိုကရေစီကို လုံးဝရံွ မုန်းသွားမည် ဤသည်
တို့မှာ ယခုမှစပြီး ကြိမ်းဝါးနေရုံဖြင့်မရတော့သော အဆင့်
ကိုတက်သွားပြီဆိုတာ အားလုံးသတိပြုစောင့်ကြည့်ပြီး
လိုအပ်ပါက တပ်မတော်ကြီး အင်အားရှိအောင် စစ်မှုထမ်း
သင့်လျင် ထမ်းရတော့မည် တပ်မတော်အင်အားရှိမှတိုင်း
ပြည်အင်အားရှိမည်ကိုသိသော အရေခြုံများသည် ပြည်
တွင်းသစ္စာဖောက်လောက် များဖြင့် အတွင်းစည်းအပြင်
စည်း ထိုးဖောက်၍ တပိမတော်ကို ဖြိုခွဲကြလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်
တို့ဝန်းရံရမည်မှာ တပ်မတော်ကြီးသာဖြစ်သည်။

Marshal Wu Khone
#စစ်ဘုရင်စွန်းဝူခုန်း